Ga naar hoofdinhoud

Privacystatement

Frans Hals Museum

Stichting Frans Hals Museum verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy-statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn. Het Frans Hals Museum vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van zijn bezoekers, gebruikers en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Het Frans Hals Museum gaat op secure wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen graag transparant zijn over de wijze waarop je gegevens door ons worden verwerkt. Je kunt daarnaast je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. In dit Privacy-statement hebben we per onderwerp de meest relevante informatie voor je uiteengezet. Dit Privacy-statement is van toepassing op alle activiteiten van het Frans Hals Museum.

Verantwoordelijke

Stichting Frans Hals Museum, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34303231, is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Het Frans Hals Museum is gevestigd op Groot Heiligland 62 en Grote Markt 16 te Haarlem.

Welke doeleinden hanteren wij?

Het Frans Hals Museum verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, deze zijn:

 • Het organiseren van tentoonstellingen en overige publieksactiviteiten
 • Het waarborgen van de veiligheid van onze collectie en de mensen in onze museale panden
 • Het voeren van onze bedrijfsadministratie
 • Het communiceren met (potentiële) bezoekers en gebruikers van onze website
 • Het informeren van de pers
 • Het doen van marketing- en publieksonderzoek
 • Het werven van en het relatiebeheer met begunstigers en overige relaties
 • Het registreren en afhandelen van vragen en klachten van onze bezoekers
 • Het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en overige tijdelijke arbeidsbetrekkingen als stages en werkervaringsplekken
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het voldoen aan archiefvereisten en -doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het Frans Hals Museum verwerkt persoonsgegevens via de website, aan de website gerelateerde diensten (nieuwsbrieven) en in ondersteunende softwareprogramma’s. Dit gebeurt op basis van toestemming, een overeenkomst of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Frans Hals Museum. Het Frans Hals Museum verwerkt geen persoonsgegevens buiten deze verwerkingsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Frans Hals Museum?

Het Frans Hals Museum verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Social media
 • Relatietype
 • Familie en werkrelaties
 • Beroep
 • Interactiegegevens met het Frans Hals Museum

Het Frans Hals Museum verzamelt persoonlijke gegevens direct van zijn bezoekers, gebruikers en relaties. In voorkomende gevallen ontvangt het Frans Hals Museum ook persoonsgegevens via derden of van openbare bronnen, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt het Frans Hals Museum voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Frans Hals Museum gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Het Frans Hals Museum neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de SLA met de IT-ondersteuner, een datalekprotocol en interne procedures.

Het Frans Hals Museum deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy-statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is, zorgvuldig gebeurt en/of wettelijk verplicht is. In opdracht van het Frans Hals Museum kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Frans Hals Museum maakt vooraf afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Het Frans Hals Museum deelt uw gegevens niet buiten de EU. Indien dit in uitzonderlijke gevallen wel gebeurt, dan wordt contractueel vastgelegd dat de derde partij de EU-privacywetgeving hierbij hanteert en respecteert.

Welke bewaartermijnen hanteert het Frans Hals Museum?

Het Frans Hals Museum bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp, AVG en de Archiefwet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basis Selectie Document (versie oktober 2016).

Hoe kan je je gegevens inzien of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Frans Hals Museum. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens ook altijd weer intrekken. Je kunt ons tenslotte ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover het Frans Hals Museum aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Houd er rekening mee dat bij een verzoek om inzage, correctie of verwijdering het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) onleesbaar maakt.

Stuur je verzoek naar:
Stichting Frans Hals Museum
Betreft: Inzage- of correctieverzoek
t.a.v. Paul Stork (Zakelijk directeur)
Postbus 3365
2001 DJ Haarlem
Nederland
info@franshalsmuseum.nl

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan je vragen over de AVG en het Frans Hals Museum stellen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy-statement? Neem dan contact met ons op via info@franshalsmuseum.nl of 023-511 5775.

Het Frans Hals Museum behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy-statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy-statement.

FRANS HALS MUSEUM

Groot Heiligland 62, Haarlem


Dinsdag t/m zondag geopend
van 11.00 - 17.00 uur

LOCATIE HAL

Grote Markt 16, Haarlem

Tijdelijke tentoonstellingen met
moderne en hedendaagse kunst

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief