Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Stichting Frans Hals Museum

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 Het Frans Hals Museum: museum gevestigd aan het Groot Heiligland 62 te Haarlem, dat krachtens haar doelstelling het leven en werk van Frans Hals en de kunst van zijn tijd toegankelijk maakt voor zo veel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.
Het Frans Hals Museum locatie HAL: museum gevestigd aan de Grote Markt 16 te Haarlem, waar de collectie moderne en hedendaagse kunst van Stichting Frans Hals Museum wordt getoond.
1.2 Het gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Frans Hals Museum aan het Groot Heiligland 62 te Haarlem en in het Frans Hals Museum HAL aan de Grote Markt 16. Het gaat om de bebouwde en onbebouwde ruimtes die onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie vallen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula’s en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimtes.
1.3 Bezoeker: een ieder die het Frans Hals Museum of het Frans Hals Museum locatie HAL betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het Frans Hals Museum of het Frans Hals Museum locatie HAL.
1.4 Entreeticket: een ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) of et Frans Hals Museum HAL.
1.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) of het Frans Hals Museum HAL
1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.
1.7 Functionarissen van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL in opdracht van Stichting Frans Hals Museum.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan de Stichting Frans Hals Museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en Frans Hals Museum HAL

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL te betreden op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL of een daartoe door het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL bevoegd verklaarde instantie.
3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Stichting Frans Hals Museum, bij gebreke waarvan Stichting Frans Hals Museum de bezoeker de toegang tot het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL kan ontzeggen.
3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs/entreeticket voordat hij/zij het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL heeft betreden.
3.5 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde tijd.
3.6 Een toegangsbewijs/entreeticket kan niet worden geruild.
3.7 Stichting Frans Hals Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL

4.1 Het verblijf van bezoeker in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL is voor eigen rekening en risico.
4.2 De bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. De bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL worden ontzegd zonder dat het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de bezoeker op te hangen of bergen in de garderobe. Objecten van een grotere omvang kunnen het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL weigeren te bewaren. Het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn gegeven.
4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL.
4.5 Het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL zijn gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL kunnen in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, zijn het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL:
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de ontvangstbalie.
5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.3 In het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of vermenigvuldigd dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL, in welk geval een toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL aan bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Stichting Frans Hals Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Stichting Frans Hals Museum
en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van Stichting Frans Hals Museum aan het Stichting Frans Hals Museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting Frans Hals Museum uitgekeerde vergoeding.
7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Stichting Frans Hals Museum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.
7.3 Aansprakelijkheid van Stichting Frans Hals Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.
7.4 Stichting Frans Hals Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Stichting Frans Hals Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Stichting Frans Hals Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Frans Hals Museum en/of zijn medewerkers.
7.5 Indien Stichting Frans Hals Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Stichting Frans Hals Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Stichting Frans Hals Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Stichting Frans Hals Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Stichting Frans Hals Museum.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor Stichting Frans Hals Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stichting Frans Hals Museum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Stichting Frans Hals Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Stichting Frans Hals Museum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door bezoeker in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de ontvangstbalie van het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL.
9.2 Het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL zullen gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Haarlem.
9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Stichting Frans Hals Museum over de status van de vermeende eigenaar is Stichting Frans Hals Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 Stichting Frans Hals Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Stichting Frans Hals Museum georganiseerde tentoonstellingen. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen
10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de ontvangstbalie in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland) en het Frans Hals Museum HAL of door een e-mail te sturen aan info@franshalsmuseum.nl
10.2 De klacht van de bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
10.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Stichting Frans Hals Museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Stichting Frans Hals Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Stichting Frans Hals Museum.
11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Stichting Frans Hals Museum is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Stichting Frans Hals Museum voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

FRANS HALS MUSEUM

Groot Heiligland 62, Haarlem


Dinsdag t/m zondag geopend
van 11.00 - 17.00 uur

LOCATIE HAL

Grote Markt 16, Haarlem

Tijdelijke tentoonstellingen met
moderne en hedendaagse kunst

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief